©2017 Nebraska Society of Radiologic Technologists