©2018 Nebraska Society of Radiologic Technologists