©2019 Nebraska Society of Radiologic Technologists